Dla ucznia
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 51A, tel.17 225 2286, fax.17 225 6893
e-mail: szkola@zstlancut.pl
  • Zarejestruj

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych
w Łańcucie na rok szkolny 2019/2020

 

§ 1


Podstawa prawna:
1) Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020na terenie województwa podkarpackiego.
2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

§ 2

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe
/piłka nożna i koszykówka/.

TECHNIKUM
Zawód:
- technik pojazdów samochodowych,
- technik geodeta,
- technik budownictwa,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik architektury krajobrazu.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Zawód:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik motocyklowy,
- kierowca mechanik,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Liczba oddziałów klas pierwszych w poszczególnych zawodach będzie dostosowana do liczby przyjętych uczniów.

§ 3

WYMAGANA DOKUMENTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2. Dwie fotografie formatu legitymacyjnego, podpisane.
3. Świadectwo ukończenia szkoły.
4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty.
5. Dokumentacja zdrowotna / karta zdrowia, karta szczepień /.
6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie /dotyczy kandydatów do technikum i szkoły branżowej I stopnia/.
7. Orzeczenie o stanie zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.07.2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. /dotyczy kandydatów do liceum ogólnokształcącego/.

§ 4

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie przyjmować będzie kandydatów do klas pierwszych na podstawie rankingu łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata, do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

2. O miejscu na liście przyjęć decyduje łączna ilość punktów uzyskanych :
- za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej - maksymalnie 100 punktów,
- za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 72 punktów,
Razem w wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.
3. Do przeliczenia na punkty, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły, Szkolna Komisja Rekrutacyjna wybrała oceny z następujących przedmiotów:

Liceum ogólnokształcące /z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe/ - język polski, matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: wychowanie fizyczne, biologia, język angielski;
Technikum /technik pojazdów samochodowych/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
Technikum /technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
Technikum /technik architektury krajobrazu/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, biologia, informatyka;
Technikum /technik geodeta/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
Technikum /technik budownictwa/- język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
Branżowa szkoła I stopnia /wszystkie zawody/ – język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka.

§ 5

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

1. Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5)

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może otrzymać maksymalnie:

a) za ocenę celującą - 18 pkt,
b) za ocenę bardzo dobrą - 17 pkt,
c) za ocenę dobrą - 14 pkt,
d) za ocenę dostateczną - 8 pkt,
e) za ocenę dopuszczającą - 2 pkt

2. Za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów.
3. Za aktywność społeczną, w tym na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
4. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów.

Wykaz osiągnięć /zamieszczono poniżej/, o których mowa w pkt. 4: zamieszczono § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

§ 6

1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) ) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi z przepisami wydanymi i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt i 8 i
art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych obojętnych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Lp.

Terminy

Zadania i czynności

1.

od 13 maja do 19 czerwca

2019 r.

Składanie przez kandydatów wniosków do szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych/ pierwszego wyboru.
Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ta na której kandydatowi zależy najbardziej. Szkoła pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje, weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

1. Kandydaci logują się w systemie informatycznych „Nabór 2019” , wypełniają formularz i drukują podanie. Podanie potwierdzają rodzice, przez złożenie podpisu, następnie kandydat zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

2. Kandydaci, którzy nie mają dostępu do systemu informatycznego mogą pobrać druk podania ze strony internetowej szkoły, wypełniają go, rodzice potwierdzają podanie przez złożenie podpisu, następnie kandydat zanosi podanie do szkoły pierwszego wyboru.

2.

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Dostarczenie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

1. Kandydaci mający dostęp do systemu logują się
i wypełniają formularz wpisując oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. Następnie dostarczają kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

Liczba kopii dokumentów musi być równa liczbie wybranych szkół w systemie.

2. Kandydaci nie mający dostępu do systemu dostarczają kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty do szkoły pierwszego wyboru.
Liczba kopii dokumentów musi być równa liczbie wybranych szkół.

3.

5 lipca 2019 r.
do godz. 10.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.

1. Kandydaci sprawdzają w systemie, czy są na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

2. Kandydaci sprawdzają w szkole pierwszego wyboru,
czy są na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

4.

od 5 do 10 lipca 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej /ponadpodstawowej/.

Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły,
do której został przyjęty, poprzez złożenie   oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły i jest obowiązkowe.

5.

12 lipca 2019 r.

do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.

 

Terminy dodatkowe dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego
/ z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe/

6.

od 29 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

- złożenie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi

oraz

- orzeczenia o stanie zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.07.2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

7.

17 maja 2019 r. godz. 10.00

/do 31 maja 2019 r./

- przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

8.

do 11 czerwca 2019 r.

- podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

 

O swoim pierwszym zetknięciu z TMR opowieść Pana Stefana Ruty – ucznia, nauczyciela, a w latach: 1982-1995 dyrektora szkoły.

    Z TMR-em jestem związany prawie od początku jego istnienia, bo do szkoły przyszedłem w 1958 r. Wtedy w szkole było 260 uczniów czyli jeszcze niewielu. Były to czasy, kiedy środki komunikacji nie były tak rozwinięte jak teraz i większość uczniów mieszkała w internacie. Dochodzących uczniów, którzy mieszkali blisko szkoły było mało – zaledwie kilkunastu, może 20. Nawet ci pochodzący z Soniny, Wysokiej czy Albigowej mieszkali wtedy w internacie. Był to nowy obiekt, oddany do użytku w 1956 r. - jak na tamte czasy bardzo nowoczesny i dobrze urządzony. Trzeba pamiętać, że to było zaledwie kilkanaście lat po wojnie i młodzież przychodziła ze środowisk wiejskich, gdzie nie było ani wodociągów ani kanalizacji. Dla nas korzystanie z urządzeń sanitarnych było absolutną nowością, już nie mówiąc o takim życiu zbiorowym. W internacie był rygor i dyscyplina, z góry ustalony porządek dnia, apele. Tylko jedna niedziela była „wyjazdowa” i mogliśmy jechać do domu, a pozostałe spędzaliśmy w Łańcucie. Zresztą pracowaliśmy wtedy przez 6 dni w tygodniu czyli także w soboty. W niedziele przed południem zawsze był czas wolny, więc te wszystkie opowieści, że nie puszczano uczniów do kościoła nie są prawdziwe. A zaraz po wojnie, przez pierwsze 2 lata, młodzież w niedziele zbierała się w szkole i zbiorowo wychodzili do kościoła, maszerując czwórkami pod opieką nauczycieli.

    Gdy przyszedłem do szkoły uczyliśmy się w budynku, w którym kiedyś mieściła się stajnia Potockich (dziś: Akademia). Był to przepiękny budynek, który został zniszczony w czasie wojny, a później zaadaptowano go na potrzeby TMR-u. Pracownie przedmiotowe z fizyki, chemii i elektrotechniki mieściły się wtedy w tzw. hoteliku. Pamiętam, że mój pierwszy kontakt ze szkołą był trochę dziwny, bo dla mnie to był ogromny przeskok. Duża szkoła, miasto i człowiek w wielu przypadkach nie bardzo wiedział jak się zachować, ale nauczyciele, wychowawcy to byli wspaniali ludzie. Oni tak naprawdę uczyli nas wszystkiego np. jak siedzieć w klasie, jak siedzieć przy stole. To była taka nauka i wychowanie, zresztą w tym czasie nie oddzielało się nauczania od wychowania, jedno było z drugim związane .

    Pedagogów mieliśmy wyjątkowych, bo to byli nauczyciele ze Lwowa, w większości absolwenci, albo asystenci Politechniki Lwowskiej lub Uniwersytetu Jana Kazimierza. To byli ludzie, którzy pracowali z niezwykłym zaangażowaniem i poświęceniem. Stali się oni dla mnie wzorem do naśladowania w mojej późniejszej pracy pedagoga, bo z jednej strony trzymali dystans, a z drugiej – potrafili opiekować się i zaprzyjaźnić z uczniami.
Dla nas nauczyciel to był taki człowiek na piedestale, do którego uczeń nigdy nie odezwał się niegrzecznie, bo nawet do głowy by mu nie przyszło, że tak w ogóle można. Rodzice ściśle współpracowali wtedy z wychowawcami i wielu absolwentów dotąd wspomina, że jeżeli coś im się nie udało w szkole, to nawet nie mogli się poskarżyć w domu, bo od razu spotkałaby ich kara za to, że coś zrobili źle.
Pamiętam dobrze wszystkich swoich nauczycieli, ale jak większość absolwentów tej szkoły nie mogę zapomnieć p. Felicjana Dzierżanowskiego, absolwenta Politechniki Lwowskiej, który w czasie II wojny światowej był pilotem. Osobą niezwykle oddaną swojej pracy i bardzo odważną była też nasza polonistka p. Władysława Mieroszewska. Chcę też wspomnieć p. inż. Romana Ciska, prawdopodobnie asystenta na Politechnice Lwowskiej, człowieka niezwykle mądrego, praktyka, a do tego osobę z dużym poczuciem humoru.

     Natomiast dyrektor p. Jan Ingot, kiedy rozpocząłem już pracę w TMR, popołudniami (bo był człowiekiem, pracującym cały dzień) oprowadzał mnie po terenie szkoły, mającym 5,5 ha i opowiadał, gdzie będzie droga, gdzie wjazd od ulicy 1-go Maja (dziś: 3-go Maja), gdzie będą stały warsztaty. Po latach, gdy był już na emeryturze, a ja zostałem dyrektorem szkoły zapytałem dlaczego mi to wszystko wtedy opowiadał? Powiedział wtedy, że chciał, bym wiedział co trzeba dalej robić, gdy sam zostanę dyrektorem. I wiele tych jego planów się udało.

EGZAMINY POPRAWKOWE

rok szkolny 2018/2019

Lp.

 Egzamin

 Przedmioty

 Termin/miejsce

1.

Egzamin

pisemny

matematyka,
matematyka (zakres rozszerzony),

26.08.2019 r. (poniedziałek)

godzina: 8.30

pracownia matematyki

(parter)

2.

Egzamin

pisemny

historia, historia i społeczeństwo, język angielski, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, podstawy konstrukcji maszyn

26.08.2019 r. (poniedziałek)

godzina: 10.15

pracownia języka polskiego
(parter)

3.

Egzamin

ustny

matematyka,
matematyka (zakres rozszerzony)

27.08.2019 r. (wtorek)

godzina: 8.30

pracownia matematyki

(parter)

4.

Egzamin

ustny

historia, historia i społeczeństwo, język angielski, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, podstawy konstrukcji maszyn

27.08.2019 r. (wtorek)

godzina: 8.30

pracownia języka polskiego

(parter)

6.

 

Pracownia obsługi i napraw pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego

PCKPiEZ

26.08.2019 r. (poniedziałek)

godzina: 8.00 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

1. Konieczność ubezpieczenia uczniów:

- Ubezpieczenie uczniów jest dobrowolne.
- Dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu /zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe/ ubezpieczenie jest obowiązkowe.

2. Towarzystwo ubezpieczające:

3. Numer polisy: EDU-A/P 052954

4. Zgłoszenie wypadku można dokonać przez:

- telefonicznie 22 575 25 25
-  Internet na stronie www.interrisk.pl  przycisk „internetowe zgłoszenie szkody”
-  kontakt osobisty z biurem „Meritum” w Łańcucie - Agent obsługujący ubezpieczenie:
KANCELARIA USŁUG FINANSOWYCH MERITUM - RENATA DASZKIEWICZ
Łańcut ul. Danielewicza 2 (II piętro. nad biurami „SPOŁEM”)
Łańcut ul. Rynek 30 (I piętro nad telefonami „PLUS”)
telefony: 17 225 7799, 501 688 829, 797 028 227, 519 100 779, 509 194 900
Wszystkie sprawy związane z dostarczeniem dokumentów do ubezpieczyciela
można również załatwić w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie

5. Warunki ubezpieczenia:

- Suma ubezpieczenia - 24 000 zł
- Wysokość składki - 40 zł
- Zwolnienie z opłaty składki do 12 % ogólnej liczby uczniów ubezpieczonych.
- Odszkodowanie przysługuje za wszelkie zdarzenia objęte polisą ubezpieczeniową w trakcie zajęć szkolnych, jak również w życiu prywatnym w okresie od 1.09. 2019 r. do 31.08.2020 r.

6. Postępowanie ucznia na okoliczność nieszczęśliwego zdarzenia

W razie wypadku w czasie zajęć szkolnych:
- natychmiast poinformować prowadzącego zajęcia lub nauczyciela dyżurnego o zaistniałym wypadku,
- po udzieleniu pierwszej pomocy udać się pod opieką nauczyciela lub opiekuna do przychodni lekarskiej,
- możliwie szybko osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej zgłosić wypadek do pracownika służby BHP /mgr inż. Andrzej Kowal/, celem sporządzenia dokumentacji powypadkowej,
- udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wypadku, oraz wskazać ewentualnych świadków wypadku osobom prowadzącym postępowanie powypadkowe,
- jeżeli uczeń objęty jest ubezpieczeniem NNW - wypełnić druk zgłoszenia wypadku do Ubezpieczyciela i potwierdzić w księgowości szkoły,
- wraz z dokumentacją medyczną przebiegu leczenia złożyć druk zgłoszenia wypadku do Ubezpieczyciela.

W razie wypadku ucznia w drodze do i ze szkoły oraz czasie przebywania poza szkołą:
- po udzieleniu pierwszej pomocy udać się do przychodni lekarskiej,
- jeżeli uczeń objęty jest ubezpieczeniem NNW wypełnić druk zgłoszenia wypadku do Ubezpieczyciela, potwierdzić w księgowości szkoły,
- wraz z dokumentacją medyczną przebiegu leczenia zgłosić druk zgłoszenia wypadku do Ubezpieczyciela po zakończeniu leczenia,
- zgłosić się w wyznaczonym terminie do Ubezpieczyciela celem ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu.

7. Ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie - kliknij tutaj

Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Łańcucie
/-/ Marek Miezin

Koło fotograficzne

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Luks "ZIELONI"

Łańcut w liczbach

Instytucje wspierające młodzież ZST

Kalendarz

Styczeń 2020
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 1098696

Goście na stronie

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Rodby-Dania 2016 - relacja na żywo

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Sundsvall-Szwecja 2015 - relacja na żywo

 

Szkoła w mediach