Kryteria i terminy przyjęcia do szkoły
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 51A, tel.17 225 2286, fax.17 225 6893
e-mail: szkola@zstlancut.pl
 • Zarejestruj

KRYTERIA I TERMINY PRZYJĘCIA DO SZKÓŁ

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej


 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych
w Łańcucie na rok szkolny 2018/2019

§ 1

Podstawa prawna:

1) Zarządzenie Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do  publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie podkarpackim.

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego   liceum ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3) Pismo Nr EZ.4350.1.2018 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

§ 2

TECHNIKUM - 4 lata

Zawód:
- technik pojazdów samochodowych,
- technik geodeta,
- technik budownictwa,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik architektury krajobrazu.


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – 3 lata

Zawód:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- mechanik motocyklowy,
- kierowca mechanik,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Liczba oddziałów klas pierwszych w poszczególnych zawodach będzie dostosowana do liczby przyjętych uczniów.

§ 3


WYMAGANA DOKUMENTACJA DO SZKÓŁ DLA MLODZIEŻY:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2. Dwie fotografie formatu legitymacyjnego, podpisane.
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Dokumentacja zdrowotna / karta zdrowia, karta szczepień /.
6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.

§ 4

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie przyjmować będzie kandydatów do klas pierwszych na podstawie rankingu łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata, do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

2. O miejscu na liście przyjęć decyduje łączna ilość punktów uzyskanych:

- za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - maksymalnie 100 punktów,
- za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 72 punktów,
Razem w wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

3. Do przeliczenia na punkty, na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, Szkolna Komisja Rekrutacyjna wybrała oceny z następujących przedmiotów:

 • Technikum /technik pojazdów samochodowych/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
 • Technikum /technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/ - język polski
  i matematyka
  oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
 • Technikum /technik architektury krajobrazu/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, biologia, informatyka;
 • Technikum /technik geodeta/ - język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
 • Technikum /technik budownictwa/- język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka;
 • Branżowa szkoła I stopnia /wszystkie zawody/język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną z pośród przedmiotów: język angielski, fizyka, informatyka.

§ 5

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

1. Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5).

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może otrzymać maksymalnie:

a) za ocenę celującą - 18 pkt,
b) za ocenę bardzo dobrą - 17 pkt,
c) za ocenę dobrą - 14 pkt,
d) za ocenę dostateczną - 8 pkt,
e) za ocenę dopuszczającą - 2 pkt

2. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
3. Za aktywność społeczną, w tym na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
4. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów.

Wykaz osiągnięć /zamieszczono poniżej/, o których mowa w pkt. 4: zamieszczono w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

§ 6

1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi z przepisami wydanymi i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt i 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych obojętnych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Lp.

Terminy

Zadania i czynności

1.

od 7 maja do 11 czerwca

2018 r.

Składanie przez kandydatów wniosków do szkół ponadgimnazjalnych pierwszego wyboru.
Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ta na której kandydatowi zależy najbardziej. Szkoła pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje, weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata. 

1. Kandydaci logują się w systemie informatycznych „Nabór 2018” , wypełniają formularz i drukują podanie. Podanie potwierdzają rodzice, przez złożenie podpisu, następnie kandydat zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

2. Kandydaci, którzy nie mają dostępu do systemu informatycznego mogą pobrać druk podania ze strony internetowej szkoły, wypełniają go, rodzice potwierdzają podanie przez złożenie podpisu, następnie kandydat  zanosi podanie do szkoły pierwszego wyboru.

2.

od 22  do 26 czerwca  2018 r.

do godz. 1500

Dostarczenie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

1. Kandydaci mający dostęp do systemu logują się
i wypełniają formularz wpisując oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Następnie dostarczają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.

Liczba kopii dokumentów musi być równa liczbie wybranych szkół w systemie.

2. Kandydaci nie mający dostępu do systemu dostarczają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do szkoły pierwszego wyboru.

Liczba kopii dokumentów musi być równa liczbie wybranych szkół.

3.

29 czerwca 2018 r.
do godz. 10.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.

1. Kandydaci sprawdzają w systemie, czy są na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

2. Kandydaci sprawdzają w szkole pierwszego wyboru,
czy są na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

4.

od 29 czerwca do
6 lipca 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły,
do której został przyjęty, poprzez złożenie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły i jest obowiązkowe.

5.

9 lipca 2017 r.

do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.

 

 

Koło fotograficzne

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Luks "ZIELONI"

Łańcut w liczbach

Instytucje wspierające młodzież ZST

Kalendarz

Styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 1006615

Goście na stronie

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Rodby-Dania 2016 - relacja na żywo

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Sundsvall-Szwecja 2015 - relacja na żywo

 

Szkoła w mediach