Oferta edukacyjna
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 51A, tel.17 225 2286, fax.17 225 6893
e-mail: szkola@zstlancut.pl
 • Zarejestruj

Oferta edukacyjna 2019

 •  

   

   

    

      

   

        Nauka w technikum, dla absolwentów szkół gimnazjalnych trwa cztery lata, dla absolwentów szkół podstawowych trwa pięć lat. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej, dające odpowiednie przygotowanie zawodowe /tytuł zawodowy technika/, umożliwiający bezpośrednio po ukończeniu szkoły podjęcie pracy zawodowej, czego nie umożliwia ukończenie liceum ogólnokształcącego.

   

        Kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w tym samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. W przeciwieństwie do LO uczniowie wybierają nie trzy lub cztery przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym, tylko dwa. Przedmioty te muszą być powiązane pod względem treści nauczania z nauczanym zawodem. Po ukończeniu szkoły absolwenci technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować naukę na wyższych uczelniach w wyuczonym lub innym zawodzie lub specjalności.

   

       Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane w formie teoretycznej, praktycznej i praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia teoretycznego jest taka sama jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie praktyczne i wynosi w całym cyklu nauczania po 750 godzin, łącznie 1500 godzin. Nauka wiadomości i umiejętności zawodowych w wybranym przez uczniów zawodzie odbywa się na zajęciach edukacyjnych w szkole i centrum kształcenia praktycznego z zakresu wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych, opisanych pod względem merytorycznym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. W każdym zawodzie na poziomie technikum wyodrębnionych jest dwie kwalifikacje.

   

       Z wiadomości i umiejętności objętych wybraną kwalifikacją przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej zostaje potwierdzone przez wydanie świadectwa przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie, którzy spełnią warunek: ukończyli szkołę, uzyskali pozytywny wynik w zakresie wszystkich kwalifikacji zawodowych, uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie dyplomu zawodowego nadaje absolwentowi szkoły tytuł zawodowy technika, uprawniający do podjęcie pracy zawodowej w wyuczonym lub pokrewnych zawodach. Absolwenci szkoły mający uprawnienia zawodowe w wyuczonym zawodzie mogą poszerzać je zdobywając dodatkowe uprawnienia, w oparciu o system kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       Nauka w Branżowej Szkole I stopnia, dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych trwa trzy lata. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej. Po ukończeniu szkoły uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wybranym zawodzie. Z racji tylko trzech lat nauki uczniowie nie uzyskują pełnego wykształcenia ogólnego.
  Przedmioty ogólnokształcące realizowane są tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.


       W Branżowej Szkole I stopnia szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W ciągu trzech lat nauki, przeznaczono na nie aż 1600 godzin zajęć edukacyjnych z tego ponad 60% całego czasu przeznaczono na kształcenie zawodowe – praktyczne /960 godz./. Zajęcia zawodowe – praktyczne odbywają się w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie, placówce położonej bezpośrednio w pobliżu szkoły. Uczniowie w wybranym zawodzie na zajęciach edukacyjnych kształcenia zawodowego nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu z kwalifikacji zawodowej przypisanej do wybranego zawodu. Po zdaniu egzaminu zawodowego i ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Daje on tytuł zawodowy np. mechanik samochodowy uprawniający do podjęcia pracy zawodowej w wyuczonym zawodzie.


       Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia uzyskując po ukończeniu szkoły, wykształcenie średnie, możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz tytuł technika. Mogą również poszerzać kwalifikacje zawodowe w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 •  

   

   

   

  Nowość !!!

   

   Ogłaszamy nabór do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe /piłka nożna i koszykówka/.


       Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczyna rekrutację do klasy I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i gry zespołowe. Do klasy „sportowej” zapraszamy uczniów, absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy uprawiają sport wyczynowo, uczęszczają do klas sportowych lub młodzież aktywną fizycznie, która chciałaby rozwijać i poszerzyć swoje umiejętności sportowe.


       Program kształcenia w liceum ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego /m. in. naukę języka angielskiego i niemieckiego oraz wybór od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym/ oraz zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego do 10 godzin tygodniowo. Kształcenie sportowe odbywa się w oparciu o programy szkolenia sportowego opracowane we współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi w danej dyscyplinie sportu i zatwierdzone przez Ministra ds. Sportu, co zapewnia uczniom i zawodnikom ciągłość profesjonalnego szkolenia sportowego, możliwość rozwijania uzdolnień i osiągania wysokich wyników w rywalizacji sportowej.


       Zapewniamy wysoki poziom kształcenia ogólnego i szkolenia sportowego poprzez staranny dobór doświadczonej kadry pedagogicznej i trenerskiej.


  Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

  Rodzaj czynności:

  Termin:

  - złożenie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi

  oraz

  - orzeczenia o stanie zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.07.2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

  od 29 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

  - przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

  17 maja 2019 r. godz. 10.00

  /do 31 maja 2019 r./

  - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

  do 11 czerwca 2019 r.

  - uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

  21 – 25 czerwca 2019 r.

  do godz. 15.00

  - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  5 lipca 2019 r.

  do godz. 10.00

  - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego /jeżeli nie były złożone w uzupełnieniu wniosku/

  od 5 do 10 lipca 2019 r.

  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

  12 lipca 2019 r. do godz. 10.00

   

  Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej


   Od roku 2018/2019 przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie funkcjonuje hala sportowa w skład której wchodzą:

   

  - sala sportowa do gier zespołowych o wymiarach 45,6 m x 26,0 m przy wysokości od 770 cm do 943 cm, w której znajdą się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz dwa treningowe boiska do piłki siatkowej i 4 kosze treningowe /w poprzek sali/. Od strony zachodniej w sali sportowej umieszczono systemowe trybuny teleskopowe z 200 miejscami siedzącymi.
  - sala gimnastyczna, na poddaszu o powierzchni 153 m2 z przeznaczeniem na aerobik, fitness i siłownię.

   

     Uzupełnieniem części sportowej jest nowoczesne zaplecze socjalno – sanitarne /pokoje trenerskie, szatnie, magazyny sportowe, itp./. Obok hali sportowej znajduje się odrębny budynek siłowni szkolnej w skład którego wchodzą sala do ćwiczeń siłowych i sala do ćwiczeń gimnastycznych oraz boiska do koszykówki i piłki nożnej.

   

    Obok szkoły zlokalizowana jest Bursa Szkolna, w której mogą znaleźć zakwaterowanie uczniowie z poza Łańcuta.

   

   

     W Zespole Szkól Technicznych w Łańcucie od 1997 roku z inicjatywy nauczyciela WF Pana dr Adama Bieleckiego działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ZIELONI" Łańcut. Zawodnicy kluby, głównie uczniowie i absolwenci szkoły rozwijali swoje pasje sportowe w sekcjach zapasów w stylu wolnym i klasycznym, a od roku 2005 r. w sekcji sportów siłowych. O profesjonalizmie i wysokim poziomie pracy trenera i zawodników Klubu najlepiej świadczą wyniki osiągane w rywalizacji sportowej, na zawodach rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. Niektóre z nich prezentuje poniższa tabela:

   

  Lp.

  Nazwa i miejsce imprezy

  Miejsce i termin

  zawodów

  Klub reprezentowali

  nazwiska zawodników

  Kat.

  Wag.

  Zdobyte medale

  Uwagi

  złoto

  srebro

  brąz

  razem

  1.

  Mistrzostwa Europy Seniorów w wyciskaniu sztangi leżąc.

  Bratysława – Słowacja

  7-9.08.2008r.

  1.Bielecki Grzegorz

  67.5kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

  2.

  Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

  Pilsen-Czechy

  01-04.07.2009r.

  1.Bielecki Grzegorz

  75kg

  -

  -

  -

  -

  VI -miejsce

  3.

  Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

  Killeen-Texas; USA 
  24 -29. 05.2010r.

  1.Bielecki Grzegorz

  67.5kg

  -

  -

  1- J23

  1

   

  4.

  Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

  Kowno-Litwa

  17.05. 2013r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

  5.

  Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23
   (w sprzęcie).

  Rodby (Dania)
  20-24.05.2014r.

  1.Porębny Paweł

  59kg

  -

  -

  1- J18

  1

   

  2.Sroczyk Marta

  52kg

  -

  -

  -

  V - miejsce

  3.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  V - miejsce

  4.Paszko Andrzej

  66kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  5. Puchalik Wojciech

  74kg

  -

  -

  -

  V – miejsce

  6.

  Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23
  (w sprzęcie).

  Sundsvall (Szwecja)
  20 -24.05.2015r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  4

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  1- J23

   

  3.Kojder Michał

  83kg

  -

  1- J18

  -

   

  4.Porębny Paweł

  59kg

  -

  -

  1- J18

   

  5.Paszko Andrzej

  66kg

  -

  -

  -

  IV – miejsce

  7.

  Mistrzostwa Europy Seniorów WL.

   Pilsen-Czechy

   6-8.08.2015r

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  -

  -

  -

   

  IV-miejsce

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

   

  IV-miejsce

  8.

  Mistrzostwa Świata Juniorów
  do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23
  (w sprzęcie).

  Rodby (Dania)
  19-24.04.2016r

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  3

   

  2.Kojder Michał

  93kg

  -

  -

  1- J23

   

  3.Budziwół Karol

  74kg

  -

  -

  1- J18

   

  4.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  V - miejsce

  5.Paszko Andrzej

  74kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  6.Trojnar Aleksandra

  63kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  9.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

  Potchefstroom (Republika     Południowej Afryki)
  16-21.05.2016r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  4

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  1- S

  -

   

  3.Paszko Andrzej

  66kg

  1- J23

  -

  -

   

  4.Kłak Hubert

  74kg

  -

  1- J23

  -

   

  10.

  Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

  Killeen-Texas
  (Stany Zjednoczone Ameryki)
  19-25.04. 2017r .

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  4

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  1- S

  -

   

  3.Paszko Andrzej

  74kg

  -

  1- J23

  -

   

  4.Kłak Hubert

  83kg

  1- J23

  -

  -

   

  11.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie).

  Kowno (Litwa)
  22-27.05.2017r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  2

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  3.Paszko Andrzej

  66kg

  -

  1- J23

  -

   

  4.Trojnar Aleksandra

  63kg

  -

  -

  -

  IV – miejsce

  12.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie).

  Potchefstroom (Republika     Południowej Afryki) 24-28.04.2018r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1-J23

  -

  -

  1

   

  2.Sroczyk Manika

  57kg

  -

  -

  1-S

  1

   

  13.

  Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

  Helsinki -Vantaa ; Finlandia

  17-19.05.2018r

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1-J23

  -

  -

  1

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  -

  VIII-miejsce

  3.Kłak Hubert

  74kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

   

  Razem

       

  9

  6

  7

  22

   

   


  Drużyna LUKS ZIELONI Łańcut przed treningiem w naszej szkolnej siłowni sportowej

   

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie)
  Potchefstroom (Republika Południowej Afryki) 24-28.04.2018r. Reprezentacja Polski.

   

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie) 
  Kowno (Litwa) 22-27.05.2017 r.

   

  Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 
  Killeen-Texas (Stany Zjednoczone Ameryki) 19-25.04. 2017r . Reprezentacja Narodowa Polski

   

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 
  Potchefstroom (Republika Południowej Afryki) 16-21.05.2016 r.

   

   

Koło fotograficzne

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Luks "ZIELONI"

Łańcut w liczbach

Instytucje wspierające młodzież ZST

Kalendarz

Styczeń 2020
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 1097917

Goście na stronie

Odwiedza nas 179 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Rodby-Dania 2016 - relacja na żywo

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Sundsvall-Szwecja 2015 - relacja na żywo

 

Szkoła w mediach