Oferta edukacyjna

Historia budowy hali

HISTORIA BUDOWY HALI SPORTOWEJ IM. JÓZEFA WITKA
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE


   W dniu 5 czerwca 2018 r. na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łańcucie w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie została odebrana i przekazana do użytku pełnowymiarowa powiatowa hala sportowa im. Józefa Witka. Nowa inwestycja, bardzo potrzebna i oczekiwana przez środowisko uczniowskie i sportowe szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego została usytuowana na terenie boisk szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, które pod względem wielkości powierzchni umożliwiały lokalizację tego typu obiektu, a dodatkowe atuty takie jak; położenie w pięknym malowniczym parku szkolnym położonym w sąsiedztwie Muzeum Zamku w Łańcucie,w bezpośredniej bliskości bursy szkolnej i centrum miasta Łańcuta sprzyjały tej lokalizacji.

   Pomysł budowy powiatowej hali sportowej, pojawił się kilka lat wcześniej jednak ze względu na brak odpowiednio dużych środków finansowych nie został zrealizowany. Potrzeby i aspiracje środowiska uczniów, nauczycieli, szkół ponadgimnazjalnych , jak również władz powiatowych spowodowały, że od samego początku Państwo Radni V kadencji na czele z Panem Starostą Adamem Krzysztoniem, przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Panem mgr Marianem Kurkiem bardzo mocno wspierali działania, aby inwestycja ta została rozpoczęta i zakończona w trakcie bieżącej kadencji Rady Powiatu Łańcuckiego. Dodatkowo okolicznością sprzyjającą realizacji tej inwestycji była możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

   Aby spełnić warunki wymagane do złożenia wniosku w ramach konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej przyszłej hali sportowej. W tym celu wyłoniono firmę projektową pn. „BR” Pracownia Architektoniczna – Nycz Remigiusz, z siedzibą w Łańcucie, której powierzono przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - budowlanej przyszłej hali sportowej. Wykonanie dokumentacji wymagało dodatkowych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków w Rzeszowie ponieważ teren boisk szkolnych ZST znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Rezultat pracy Pana mgr Remigiusza Nycza w pełni spełnił oczekiwania zamawiającego, powstał autorski projekt budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, obiektu bardzo nowoczesnego pod względem architektonicznym, a jednocześnie funkcjonalnego pod względem użytkowym, wyposażonego w nowatorskie rozwiązania dotyczące pozyskania energii ze źródeł odnawialnych /fotowoltaika/, i wykorzystanie jej do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń. Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z podpisaną umową i odebrana w dniu w wyznaczonym terminie. Pozwolenie na budowę budynku hali sportowej zostało wydane w dniu 22 czerwca 2016 r. przez Starostę Powiatu Łańcuckiego.

   Kolejnym krokiem jakiemu musiały sprostać władze powiatu łańcuckiego było zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania. W tym celu został opracowany wniosek przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie pn. „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego”, który został złożony w dniu 12 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w ramach ogłoszonego konkursu pn. „ Dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Wniosek w pełni spełnił kryteria konkursu, uzyskał akceptację zespołu oceniającego i w dniu 25 lipca 2016 r. r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w wysokości 2 999 741,17 zł. W tym na halę sportową w wysokości 2 397 676,39 zł.

   Możliwość pozyskania dodatkowych środków na budowę hali sportowej skłoniły władze powiatu do wystąpienia z wnioskiem o kolejną dotację. Tym razem rozpoczęto starania o środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2017. 

   W tym celu został opracowany wniosek przez pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, który złożono w dniu 6 września 2017 r. Po jego rozpatrzeniu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 3 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie”.

   Po zabezpieczeniu środków finansowych zostały wszczęte prace związane z wyłonieniem wykonawcy budowy hali sportowej. W dniu 19 stycznia 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę szkolnej hali sportowej w ZST w Łańcucie. Wyniki przetargu zostały ogłoszone w dniu 17 lutego 2017 r., najkorzystniejszą ofertę budowy hali sportowej złożyła Firma Remontowo-Budowlana PIOTROWSKI. W dniu 28 lutego 2017 r. w starostwie powiatowym została podpisana umowa z wykonawcą - Firmą Remontowo-Budowlaną „PIOTROWSKI” z Wiązownicy. Koszt inwestycji na podstawie przedstawionego kosztorysu wykonawcy wyniósł 7 199 001,53 zł.

   Prace budowlane zostały rozpoczęte w dniu 8 marca 2017 r. i trwały do 9 maja 2018 r. r. W trakcie ich realizacji powstał obiekt sportowy 2 – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 2 093 m2 i kubaturze 19 100 m3, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zasadniczą jego częścią jest:
- sala sportowa, na parterze do gier zespołowych o wymiarach 45,60x26,00 przy wysokości od 770 cm do 943 cm, w której znajdą się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz dwa treningowe boiska do piłki siatkowej i 4 kosze treningowe /w poprzek sali/.
Od strony zachodniej w sali sportowej umieszczono systemowe trybuny teleskopowe z 192 miejscami siedzącymi.
- sala gimnastyczna, na poddaszu o powierzchni 153 m2 z przeznaczeniem na aerobik, fitness i siłownię.

Ponadto w budynku na poszczególnych kondygnacjach zaplanowano:
Parter:
- pomieszczenie administracyjne dla pracowników,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników,
- pomieszczenie gospodarcze dla pracowników,
- szatnia ogólnodostępna,
- szatnia dla osób niepełnosprawnych uczestników zawodów z zapleczem sanitarnym,
- pokój trenera – 2 pomieszczenia z zapleczem sanitarnym,
- magazyn na sprzęt sportowy,
- toalety – 2 pomieszczenia /dla kobiet i mężczyzn/ogólnodostępne,
- toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Ogólna powierzchnia - 1 521,44 m²
Piętro:
- szatnie – 6 pomieszczeń z zapleczem sanitarnym,
- wentylatornia.
Ogólna powierzchnia – 263,45 m2
Poddasze:
- pomieszczenie techniczne,
- pokój trenera,
- pomieszczenie sanitarne /wc/,
- kotłownia.
Ogólna powierzchnia – 235,99 m2
Piwnica:
- pomieszczenie techniczne /magazynowe/,
Ogólna powierzchnia - 72,65 m²

   Całkowita wartość wykonanych prac budowlanych wyniosła 7 362 211,95 zł, w tym środki własne Powiatu łańcuckiego stanowiły 1 664 152,37 zł. Zabezpieczono również środki finansowe na całościowe wyposażenie pomieszczeń sportowych, sanitarnych, szatni i gabinetów nauczycieli WF w wysokości 730 000 zł.

   W budynku hali sportowej w godzinach dopołudniowych będą odbywać się zajęcia sportowe w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkól Technicznych, w godzinach popołudniowych zajęcia sekcji sportowych gier zespołowych, tańca, sportów siłowych zorganizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego.

   W zajęciach sekcji sportowych wezmą udział m. in zawodnicy Klubu Sportowego „LUKS” Zieloni Łańcut, działającego przy ZST w Łańcucie. Zawodnicy tego klubu, uczniowie i absolwenci szkoły to wielokrotni mistrzowie Polski i świata w konkurencjach siłowych – wyciskaniu sztangi leżąc.

   W dniu 26 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia wybitnej i zasłużonej postaci Pana Józefa Witka, przyjaciela młodzieży, działacza sportowego, radnego Rady Miejskiej w latach 1994 – 1998 i Rady Powiatu w latach 1998 – 2002, Zarząd Powiatu Łańcuckiego dla wybudowanej powiatowej hali sportowej przy Zespole szkół Technicznych w Łańcucie postanowił nadać nazwę: Powiatowa Hala Sportowa im. Józefa Witka.

Oferta edukacyjna 2021

 •  

   

   

        Nauka w technikum, dla absolwentów  szkół podstawowych trwa pięć lat. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej, dające odpowiednie przygotowanie zawodowe /tytuł zawodowy technika/, umożliwiający bezpośrednio po ukończeniu szkoły podjęcie pracy zawodowej, czego nie umożliwia ukończenie liceum ogólnokształcącego.

   

        Kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w tym samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. W przeciwieństwie do LO uczniowie wybierają nie trzy lub cztery przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym, tylko dwa. Przedmioty te muszą być powiązane pod względem treści nauczania z nauczanym zawodem. Po ukończeniu szkoły absolwenci technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości kontynuować naukę na wyższych uczelniach w wyuczonym lub innym zawodzie lub specjalności.

   

       Kształcenie zawodowe obejmuje zajęcia edukacyjne realizowane w formie teoretycznej, praktycznej i praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia teoretycznego jest taka sama jak liczba godzin przeznaczona na kształcenie praktyczne i wynosi w całym cyklu nauczania po 750 godzin, łącznie 1500 godzin. Nauka wiadomości i umiejętności zawodowych w wybranym przez uczniów zawodzie odbywa się na zajęciach edukacyjnych w szkole i centrum kształcenia praktycznego z zakresu wyodrębnionych kwalifikacji zawodowych, opisanych pod względem merytorycznym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. W każdym zawodzie na poziomie technikum wyodrębnionych jest dwie kwalifikacje.

   

       Z wiadomości i umiejętności objętych wybraną kwalifikacją przeprowadzane są w trakcie nauki w szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdanie egzaminu z kwalifikacji zawodowej zostaje potwierdzone przez wydanie świadectwa przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie, którzy spełnią warunek: ukończyli szkołę, uzyskali pozytywny wynik w zakresie wszystkich kwalifikacji zawodowych, uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie dyplomu zawodowego nadaje absolwentowi szkoły tytuł zawodowy technika, uprawniający do podjęcie pracy zawodowej w wyuczonym lub pokrewnych zawodach. Absolwenci szkoły mający uprawnienia zawodowe w wyuczonym zawodzie mogą poszerzać je zdobywając dodatkowe uprawnienia, w oparciu o system kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

   

   

   

   

 •  

  .
  .
  .

    

       Nauka w Branżowej Szkole I stopnia, dla absolwentów szkół podstawowych trwa trzy lata. W tym czasie realizowane są zajęcia edukacyjne obejmujące kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe w formie teoretycznej i praktycznej. Po ukończeniu szkoły uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wybranym zawodzie. Z racji tylko trzech lat nauki uczniowie nie uzyskują pełnego wykształcenia ogólnego.
  Przedmioty ogólnokształcące realizowane są tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.


       W Branżowej Szkole I stopnia szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W ciągu trzech lat nauki, przeznaczono na nie aż 1600 godzin zajęć edukacyjnych z tego ponad 60% całego czasu przeznaczono na kształcenie zawodowe – praktyczne /960 godz./. Zajęcia zawodowe – praktyczne odbywają się w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie, placówce położonej bezpośrednio w pobliżu szkoły. Uczniowie w wybranym zawodzie na zajęciach edukacyjnych kształcenia zawodowego nabywają wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu z kwalifikacji zawodowej przypisanej do wybranego zawodu. Po zdaniu egzaminu zawodowego i ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Daje on tytuł zawodowy np. mechanik samochodowy uprawniający do podjęcia pracy zawodowej w wyuczonym zawodzie.


       Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia uzyskując po ukończeniu szkoły, wykształcenie średnie, możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz tytuł technika. Mogą również poszerzać kwalifikacje zawodowe w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 •  


  ..
  .
   

  Ogłaszamy nabór do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna.

   

      Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie od roku szkolnego 2021/2022 rozpoczyna rekrutację do klasy I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna. Do klasy „sportowej” zapraszamy uczniów, absolwentów szkół podstawowych, którzy uprawiają sport wyczynowo, uczęszczają do klas sportowych lub młodzież aktywną fizycznie, która chciałaby rozwijać i poszerzyć swoje umiejętności sportowe.

      Program kształcenia w liceum ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego /m. in. naukę języka angielskiego i niemieckiego oraz wybór od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym/ oraz zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego do 10 godzin tygodniowo. Kształcenie sportowe odbywa się w oparciu o programy szkolenia sportowego opracowany we współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi w danej dyscyplinie sportu i zatwierdzone przez Ministra ds. Sportu, co zapewnia uczniom i zawodnikom ciągłość profesjonalnego szkolenia sportowego, możliwość rozwijania uzdolnień i osiągania wysokich wyników w rywalizacji sportowej.

      Szkolenie sportowe odbywać się będzie przy współpracy z Klubem Sportowym „STAL ŁAŃCUT” na mocy podpisanej umowy pomiędzy Powiatem Łańcuckim, a Zarządem Klubu Sportowego SPEC „STAL ŁAŃCUT”. Wysoki poziom kształcenia ogólnego i szkolenia sportowego zapewni staranny dobór doświadczonej kadry pedagogicznej i trenerskiej – 2 trenerów UEFA, 6 trenerów UEFA B, 3 trenerów Grassroot, 1 trener bramkarzy.

   

   

  Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej

   

     Od roku 2018/2019 przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie funkcjonuje hala sportowa w skład której wchodzą:

  - sala sportowa do gier zespołowych o wymiarach 45,6 m x 26,0 m przy wysokości od 770 cm do 943 cm, w której znajdą się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz dwa treningowe boiska do piłki
    siatkowej  i 4 kosze treningowe /w poprzek sali/. Od strony zachodniej w sali sportowej umieszczono systemowe trybuny teleskopowe z 200 miejscami siedzącymi.
  - sala gimnastyczna, na poddaszu o powierzchni 153 m2 z przeznaczeniem na aerobik, fitness i siłownię.

      Uzupełnieniem części sportowej jest nowoczesne zaplecze socjalno – sanitarne /pokoje trenerskie, szatnie, magazyny sportowe, itp./. Obok hali sportowej znajduje się odrębny budynek siłowni szkolnej w skład którego wchodzą sala do ćwiczeń siłowych i sala do ćwiczeń gimnastycznych oraz boiska do koszykówki i piłki nożnej.

      Do końca czerwca 2021 r. zostanie oddany do użytku kompleks boisk sportowych, w skład którego wejdą:

  - boisko uniwersalne do piłki koszykowej, siatkowej i tenisa z nawierzchnia poliuretanową i sztucznym oświetleniem /18m x 32 m/,
  - boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy i oświetleniem /20m x 48m/,
  - skocznia do skoku w dal,
  - siłownia plenerowa z 12 stanowiskami do ćwiczeń.

     Obok szkoły zlokalizowana jest Bursa Szkolna, w której mogą znaleźć zakwaterowanie uczniowie z poza Łańcuta.

   

   

     W Zespole Szkól Technicznych w Łańcucie od 1997 roku z inicjatywy nauczyciela WF Pana dr Adama Bieleckiego działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ZIELONI" Łańcut. Zawodnicy kluby, głównie uczniowie i absolwenci szkoły rozwijali swoje pasje sportowe w sekcjach zapasów w stylu wolnym i klasycznym, a od roku 2005 r. w sekcji sportów siłowych. O profesjonalizmie i wysokim poziomie pracy trenera i zawodników Klubu najlepiej świadczą wyniki osiągane w rywalizacji sportowej, na zawodach rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. Niektóre z nich prezentuje poniższa tabela:

   

  Lp.

  Nazwa i miejsce imprezy

  Miejsce i termin

  zawodów

  Klub reprezentowali

  nazwiska zawodników

  Kat.

  Wag.

  Zdobyte medale

  Uwagi

  złoto

  srebro

  brąz

  razem

  1.

  Mistrzostwa Europy Seniorów w wyciskaniu sztangi leżąc.

  Bratysława – Słowacja

  7-9.08.2008r.

  1.Bielecki Grzegorz

  67.5kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

  2.

  Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

  Pilsen-Czechy

  01-04.07.2009r.

  1.Bielecki Grzegorz

  75kg

  -

  -

  -

  -

  VI -miejsce

  3.

  Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

  Killeen-Texas; USA  
  24 -29. 05.2010r.

  1.Bielecki Grzegorz

  67.5kg

  -

  -

  1- J23

  1

   

  4.

  Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi leżąc juniorów do lat 23 (w sprzęcie).

  Kowno-Litwa

  17.05. 2013r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

  5.

  Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23
   (w sprzęcie).

  Rodby (Dania) 
  20-24.05.2014r.

  1.Porębny Paweł

  59kg

  -

  -

  1- J18

  1

   

  2.Sroczyk Marta

  52kg

  -

  -

  -

  V - miejsce

  3.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  V - miejsce

  4.Paszko Andrzej

  66kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  5. Puchalik Wojciech

  74kg

  -

  -

  -

  V – miejsce

  6.

  Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23 
  (w sprzęcie).

  Sundsvall (Szwecja) 
  20 -24.05.2015r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  4

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  1- J23

   

  3.Kojder Michał

  83kg

  -

  1- J18

  -

   

  4.Porębny Paweł

  59kg

  -

  -

  1- J18

   

  5.Paszko Andrzej

  66kg

  -

  -

  -

  IV – miejsce

  7.

  Mistrzostwa Europy Seniorów WL.

   Pilsen-Czechy

   6-8.08.2015r

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  -

  -

  -

   

  IV-miejsce

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

   

  IV-miejsce

  8.

  Mistrzostwa Świata Juniorów 
  do lat 23 w wyciskaniu sztangi Leżąc juniorów do lat23 
  (w sprzęcie).

  Rodby (Dania) 
  19-24.04.2016r

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  3

   

  2.Kojder Michał

  93kg

  -

  -

  1- J23

   

  3.Budziwół Karol

  74kg

  -

  -

  1- J18

   

  4.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  V - miejsce

  5.Paszko Andrzej

  74kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  6.Trojnar Aleksandra

  63kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  9.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

  Potchefstroom (Republika     Południowej Afryki) 
  16-21.05.2016r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  4

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  1- S

  -

   

  3.Paszko Andrzej

  66kg

  1- J23

  -

  -

   

  4.Kłak Hubert

  74kg

  -

  1- J23

  -

   

  10.

  Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

  Killeen-Texas 
  (Stany Zjednoczone Ameryki) 
  19-25.04. 2017r .

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  4

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  1- S

  -

   

  3.Paszko Andrzej

  74kg

  -

  1- J23

  -

   

  4.Kłak Hubert

  83kg

  1- J23

  -

  -

   

  11.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie).

  Kowno (Litwa) 
  22-27.05.2017r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1- J23

  -

  -

  2

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  IV - miejsce

  3.Paszko Andrzej

  66kg

  -

  1- J23

  -

   

  4.Trojnar Aleksandra

  63kg

  -

  -

  -

  IV – miejsce

  12.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie).

  Potchefstroom (Republika     Południowej Afryki) 24-28.04.2018r.

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1-J23

  -

  -

  1

   

  2.Sroczyk Manika

  57kg

  -

  -

  1-S

  1

   

  13.

  Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

  Helsinki -Vantaa ; Finlandia

  17-19.05.2018r

  1.Sroczyk Marta

  52kg

  1-J23

  -

  -

  1

   

  2.Sroczyk Monika

  57kg

  -

  -

  -

  -

  VIII-miejsce

  3.Kłak Hubert

  74kg

  -

  -

  -

  -

  IV-miejsce

   

  Razem

       

  9

  6

  7

  22

   

  Drużyna LUKS ZIELONI Łańcut przed treningiem w naszej szkolnej siłowni sportowej

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie)
  Potchefstroom (Republika Południowej Afryki) 24-28.04.2018r. Reprezentacja Polski.

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc (w sprzęcie) 
  Kowno (Litwa) 22-27.05.2017 r.

  Mistrzostwach Świata juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 
  Killeen-Texas (Stany Zjednoczone Ameryki) 19-25.04. 2017r . Reprezentacja Narodowa Polski

  Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 23 i seniorów w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym 
  Potchefstroom (Republika Południowej Afryki) 16-21.05.2016 r.

   

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Łańcut w liczbach

Partnerzy szkoły

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Goście na stronie

Odwiedza nas 560 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach