Aktualności

Spotkanie z ks. Zenonem Bazanem

   W dniu 15 maja 2023 r., korzystając z krótkiego pobytu w Polsce i w Łańcucie Marka Miezina - dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie odwiedził Ks. Zenon Bazan, uczeń Technikum Mechanizacji Rolnictwa w latach 1965 – 1970. W rozmowie z dyrektorem szkoły wspominał czas pobytu w szkole, swoich nauczycieli, interesował się obecną sytuacją edukacyjną szkoły oraz zmianami jakie dokonały się w szkole na przestrzeni 53 lat od ukończenia szkoły. Na koniec spotkania przekazał pamiątkowy album i życzenia dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

  Po wizycie na prośbę dyrektora do szkoły dotarł list w formie wywiadu informujący o życiu i pracy duszpasterskiej jaką wykonuje Ks. Zenon Bazan.

1.Ziemia EBURNIE, składa się z 69 grup etnicznych w tym 4-5 głównych; AKAN, MANDE, UOLTAIQUE KROU, MORONOW.
2. Sąsiadujące z: Ghaną, Mali, Burkina Faso, Gwimą, Liberią.
3. 7 sierpnia 1960 – WKS- Republika, Demokratyczna, Prezydencjalna i Puralistyczna...
4.Dewiza; jedność, dyscyplina, praca.
5. Flaga biało-żółto-zielona.
6.Hymn narodowy rozpoczyna się słowami WUS – ziemia gościnności...

  Wywiad z ks. Zenonem Bazanem SAC- misjonarzem Rwandy i na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

1. Witamy ponownie i serdecznie na łamach Biuletynu Szkoły TMR! Ile to już lat posługuje ksiądz na misjach w Rwandzie i na WKS?

   Ks. Z.B. Dziękuję za powitanie i pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników Biuletynu Szkoly, tak pięknie zawsze redagowanego następującymi słowami, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego odkupiłeś nas krwią swoją, ludzi pochodzących z każdego języka, ludu, narodu i uczyniłeś nas królestwem oraz kapłanami dla naszego Boga.

   Słowa te odnoszą się do Sakramentu Chrztu i prezbiteriatu, które są komplementarne w misji w jakiej uczestniczymy tak Chrystusa jak i Kościoła. Jezus i Kościół permamentnie nas posyłają z misją zbawienia do świata XXI wieku. Innymi słowy mówiąc, misja czy też misje odnoszą się do każdego ochrzczonego i konsekrowanego, który ma być świadkiem Chrystusa w świecie współczesnym jako Jedynego Zbawiciela człowieka przez swoje życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie.


2. Co takiego oznacza ten ,,algorytm” w tytule 50 =41+ 33+ 6+??? przecież nie jest to takie proste i czytelne?

   Tak to prawda! W tych liczbach zaszyfrowane jest uczestnictwo między innymi Księży Pallotynów, Braci i Diakona Cezarego Czerwińskiego, w liczbie około 150 osób w dzieło ewangelizacji Rwandy, która po 50 latach stała się Prowincją Świętej Rodziny z Nazaretu i w tym roku obchodzi dziękczynnie swój wielki jubileusz 50-lecia. Z której to najpierw Delegatury, potem Religii ,,Zależnej”, a dzisiaj autonomicznej prowincji na równi ze wszystkimi innymi na Świecie i w Afryce (Kamerunie...) zrodziła się misja w Republice Demokratycznej Konga (dawnego Zairu), Prokury Misyjnej w Brukseli, Delegatury od 33 lat na Wybrzeżu Kości Słoniowej i 5 lat w Burkina Faso , oraz obecności wspólnot we Francji, Włoszech, Kanadzie, Ameryce, a może kiedyś i w Polsce. Macierzystej Prowincji Chrystusa Króla. To jest bardzo piękny rezultat współpracy Łaski Bożej z odpowiedzialną wolnością człowieka posłanego z misją głoszenia Słowa Bożego wszystkim ludziom, bez wyjątku co do kultury, narodowości, języków, tradycji, warunków życia i pracy ludzkiej na co dzień.

3. To jak ksiądz zdefiniuje mandat Chrystusa; Idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Ad gentes)... w XXI wieku?

    Z pewnością nie jako prozelityzm, a spotkanie z innym, drugim, obcym, by nawiązać kontakt równego sobie dialogu w celu budowania międzyludzkich relacji, różnorodności narodów, ras i języków, kultur, historii oraz zwyczajów ludzkich. W takowym doświadczeniu spotkania, pełnym godności i szacunku dla odmienności, lepiej można rozumieć kim tak naprawdę jest człowiek i kto jest jego tak wspaniałym dziełem. Każdy człowiek jest drogą do Boga objawionego i ukrytego zarazem. W tej szczerości i otwartości na byt ludzki, mieści się ,,klucz” do poznania, odkrycia bytu, którym jest Bóg w swej nieskończoności, miłości i miłosierdziu.

4. Czy tak właśnie Jesteście postrzegani i odczytywani w krajach, w których się znajdujecie jako Pallotynii?

   Powiedziałbym TAK... pierwotnie byliśmy widziani jako apostołowie Słowa Bożego poprzez działalność czysto duszpasterską i parafialną. Zaangażowanie na rzecz biednych i ubogich poprzez Caritas i ,,Adopcje Serc”, działalność wydawniczą poprzez drukarnię ,,Pallotli Presse” na Gikondo, słynną poza granicami, akcję duszpasterstwo rodzin i małżeństw poprzez program odpowiedzialnego rodzicielstwa, formacji zakonnej itp. Dzisiaj zaś poprzez rozeznanie ,,nowych znaków czasu” poprzez historię, wydarzenia stajemy się i tak też postrzegani i nazywani jesteśmy jako Apostołowie i Misjonarze tajemnicy Miłosierdzia Bożego i Maryjnego poprzez naszą pracę i zaangażowanie w sanktuariach poświęconych szerzeniu procesów pojednania i przebaczenia oraz kultu Matki Bożej Bolesnej w Kibeho i Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

5.Jak konkretnie to wygląda właśnie na co dzień w życiu i pracy w tymże ,,Wieczerniku Maryjnym jakim jest Bazylika – Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Yamossoukro, w którym Ksiądz ostatnio posługuje jako wicerektor tegoż sanktuarium?

   Najpierw kilka słów o dwóch mężach Opatrzności, którymi w swoim czasie historii zbawienia byli zarówno Prezydent WKS Feliks Houphovet Boigny i Papież Jan Paweł II, który pielgrzymował na WKS aż trzy razy. W 1980 ,1985 i 1990 roku; kolejno z racji poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę katedry św. Pawła w stolicy kraju Abidżanie. Następnie w 1985r. na tej katedrze dokonał konsekracji, a w roku 1990 Bazyliki Mniejszej N.M.P. Pokoju, której nadał jednocześnie tytuł Sanktuarium.

   Prezydent będąc pierwszym prezydentem niepodległego kraju jakim zostało w 1960r. Wybrzeże Kości Słoniowej oraz zapewniając nowo powstałej republice demokrację pluralizm i przywództwo pod hasłem jedności, dyscypliny oraz pracy. Zdał sobie dobrze sprawę z tego, że pokój będący najwyższą wartością, którym wówczas jego kraj się cieszył był owocem Łaski i Opatrzności Bożej. Dla której nic nie jest tak godne, drogie, piękne, trwałe itp. jak pokój, dlatego wdzięczny za ten dar łaski , postanowił wybudować bazylikę poświęconą Matce Bożej Pokoju, na wzór Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Ofiarował ją Papieżowi Janowi Pawłowi II, który ten dar przyjął poprzez m.in. akt konsekracji, jako odpowiedź, że dar został przyjęty. Dodający, że w sąsiedztwie z tym należy zadbać także o szpital, uniwersytet, radio i telewizję, aby troska o człowieka była całkowita na duszy i ciele, powierzając troskę Pallotynom z Rwandy, których znał dobrze z czasów młodości w Wadowicach.
Tak dzięki kolejnym czterem Rektorom i tyle samo zmieniającym się ekipom duszpasterskim, w czasie 33 lat pracy oraz poświęcenia wszystkie te struktury zapewniające należytą troskę o dobro każdego i całego człowieka, są już na etapie pełnego funkcjonowania. Uniwersytet przybrał imię Jana Pawła II, a szpital św. Józefa Moskati w pobliżu rezydencji prezydenta, który zmarł w 1993r.

6. Co tak rzeczywiście jest w programie zajęć w i przy Bazylice?

   Najpierw materialne utrzymanie Bazyliki, które dokonuje się poprzez Międzynarodową Fundację Bazyliki, składającą się z 12 członków, zarządzaną przez każdorazowego Nuncjusza Apostolskiego i Ekonoma którym od 30 lat jest diakon Cezary Czerwiński! Natomiast w sprawach czysto duszpasterskich i turystycznych zaangażowanych jest czterech współbraci Pallotynów na czele z ks. Rektorem, którym jest pierwszy Iwłairczyk ks. Franck Allatin wraz ze świeckimi współpracownikami w administracji oraz pracownikami fizycznymi w celu utrzymania porządku w Bazylice i jej otoczeniu.

   Bazylika jest terenem pracy duszpasterskiej, pielgrzymkowej i turystycznej. Te trzy wymiary ze sobą współpracują, oraz uzupełniają się nawzajem. W liturgii zaangażowanych jest wiele osób współodpowiedzialnych za poszczególne sektory, chóry, grupy modlitewne, wspólnotę św. Wincentego Pallottiego, składające się z członków, pracowników Parlamentu, tzw. Łańcucha (kółka) modlitwy o pokój, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, Wspólnoty Adoracji i poświęcenia się Matce Bożej Pokoju oraz fitness.

7. Jak odbywa się adoracja skoro Bazylikę odwiedzają turyści?

   W podziemiach Bazyliki jest krypta z ołtarzem wykonanym przez polskiego artystę Pana Drabikowskiego z Gdańska, w której jest cicha ,permanentna Adoracja Najświętszego Sakramentu, wraz z codzienną koronką o godz. 1500 do Miłosierdzia Bożego. A poza tym, wychowujemy wszystkich do współodpowiedzialności jedni za drugich, aby sobie nawzajem pomagać, a nie przeszkadzać. W tej roli jest z nami około 15 przewodników, którzy w grupach powyżej 6 osób oprowadzają turystów po Bazylice. Przy pomocy największej na świecie powierzchni witraży, objaśniają, komentują sceny biblijne ze starego i nowego testamentu, które są przedstawione w tych witrażach (czytelne dla osób „niepiśmiennych”).

8. Co to jest fitness?

   To rodzaj sportu i gimnastyki na wolnym powietrzu przy akompaniamencie muzycznym pod kierownictwem nauczyciela gimnastyki, którą praktykują wszystkie stany. Celem jest zwiększenie odporności na choroby, zmęczenie, grypę, malarię, itp. Funkcjonuje już od trzech lat koło Bazyliki w każdą sobotę od godziny 700 - 800 rano przy pięknych promieniach wschodzącego słońca, śpiewiewu ptaków i radosnej atmosferze!!! Około 25 osób wraz z młodzieżą bierze udział w cotygodniowym spotkaniu. Na koniec jest wspólne zdjęcie, informacje różnego typu oraz składka na animatora !!!

9. Na koniec rozmowy proszę o ostatnie słowo!

   Proście pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje! Jako Pallotyni codziennie modlimy się o liczne i dobre powołania. Cudem jest w oczach Pana, że w Rwandzie, Kongo, WKS i Burkina Faso, są one liczne. Młode pokolenia przyszłych misjonarzy Pallotynów tak w ich ojczyznach jak i może kiedyś nawet w Polsce.

  Zapraszam więc do takiej wiernej modlitwy wszystkich i za nią już gorąco dziękuję.

  Bóg zapłać. Amen.

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 303 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach