RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) - zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (członka Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Łańcucie (MKZP w Łańcucie) ) działającej w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Łańcucie reprezentowana przez Zarząd MKZP.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Piotr Władyka, tel. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe przekazane w Deklaracji przystąpienia do MKZP w Łańcucie są dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania członkostwa w MKZP w Łańcucie.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit a RODO – wyrażonej zgody przez członka MKZP w Łańcucie;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z których usług MKZP w Łańcucie korzysta w trakcie swojej działalności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres określony przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   - dane nie są już̇ niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   - osoba, której dane dotyczą̨, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   - dane osobowe przetwarzane są̨ niezgodnie z prawem,
   - dane osobowe muszą być́ usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest niezbędne do przynależności do MKZP w Łańcucie.

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 306 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach